S.N. Title Group Published Date
1. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, Regulations 2019-12-18   Download
2. रा.अ.वि.र मातहत कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता Regulations 2019-12-18   Download
3. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरु, २०२० Regulations 2019-12-18   Download
4. रा. अ. वि. र मातहत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०६८ (Code of Conduct 2012 for DRI and Reginonal Offices) Regulations 2020-01-01   Download
5. राजस्व चुहावट ( अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० Regulations 2020-01-01   Download
6. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने नियमहरु, २०२०) Regulations 2020-01-01   Download