S.N. Title Submitted By Published Date
1. Auction Notice राजस्व अनुसन्धान कार्यालय रुपन्देही २०७९।१२।१० View Notice
2. Auction Notice राजस्व अनुसन्धान विभाग २०७९।१२।१० View Notice
3. Auction Notice राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर २०७९।१२।०६ View Notice
4. Auction Notice राजस्व अनुसन्धान विभाग View Notice
5. Auction Notice राजस्व अनुसन्धान विभाग View Notice
6. Auction राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल View Notice
7. Revenue Investigation Office Butwal DRI 2023-02-16 View Notice
8. Revenue Investigation Office Pathalaya DRI 2023-02-08 View Notice
9. Auction - DRI DRI View Notice
10. Auction -KOHALPUR DRI View Notice
11. Auction -BUTWAL DRI 2023-01-29 View Notice
12. Auction -KOHALPUR DRI View Notice
13. Auction -BUTWAL DRI View Notice
14. Auction -KOHALPUR DRI 2023-01-20 View Notice
15. Auction -BUTWAL DRI 2023-01-10 View Notice
16. Auction Butwal DRI 2022-12-14 View Notice
17. Auction DRI DRI 2022-12-11 View Notice
18. Auction -BUTWAL DRI 2022-11-30 View Notice
19. Auction - Department of Revenue Investigation Lalitpur DRI 2022-11-17 View Notice
20. Revenue Investigation Office Pathalaya DRI 2022-11-16 View Notice
21. Auction - Kohalpur DRI 2022-11-04 View Notice
22. Auction - DRI DRI 2022-11-02 View Notice
23. Auction - DRI DRI 2022-10-13 View Notice
24. Auction - Pathaliya DRI 2022-09-22 View Notice
25. Auction - Butwal DRI 2022-09-13 View Notice
26. Auction - DRI DRI 2022-09-07 View Notice
27. Auction - Itahari DRI 2022-09-07 View Notice
28. Auction - Butwal DRI 2022-09-01 View Notice
29. Auction - Butwal DRI 2022-08-29 View Notice
30. Auction - Kohalpur DRI 2022-08-25 View Notice
31. Auction - Itahari DRI 2022-08-24 View Notice
32. Auction - Itahari DRI 2022-08-16 View Notice
33. Auction - Butwal DRI 2022-08-16 View Notice
34. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2022-08-04 View Notice
35. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2022-07-29 View Notice
36. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2022-07-19 View Notice
37. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2022-07-07 View Notice
38. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2022-06-27 View Notice
39. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2022-06-16 View Notice
40. Auction - Butwal DRI 2022-06-09 View Notice
41. Auction - Department of Revenue Investigation DRI View Notice
42. Auction - Itahari DRI 2022-06-01 View Notice
43. Auction - Kohalpur DRI 2022-05-30 View Notice
44. Auction - Itahari DRI 2022-05-26 View Notice
45. Auction - Butwal DRI 2022-05-24 View Notice
46. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2022-05-19 View Notice
47. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2022-05-08 View Notice
48. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2022-05-02 View Notice
49. Auction - Kohalpur DRI 2022-04-29 View Notice
50. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2022-04-20 View Notice
51. Auction - Kohalpur DRI 2022-04-05 View Notice
52. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2022-03-30 View Notice
53. Auction - Kohalpur DRI View Notice
54. Auction - Butwal DRI 2022-03-21 View Notice
55. Auction - Pathaliya DRI 2022-03-20 View Notice
56. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2022-02-25 View Notice
57. Auction - Itahari DRI 2022-02-06 View Notice
58. Auction - Itahari DRI 2022-01-25 View Notice
59. Auction - Pathaliya DRI 2022-01-24 View Notice
60. Auction - Butwal DRI 2022-01-05 View Notice
61. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2021-12-24 View Notice
62. Auction - Itahari DRI 2021-12-22 View Notice
63. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2021-12-03 View Notice
64. Auction - Butwal DRI 2021-11-22 View Notice
65. Auction - Department of Revenue Investigation DRI 2021-11-09 View Notice
66. Auction - Itahari DRI 2021-10-25 View Notice
67. Auction - Butwal DRI 2021-10-24 View Notice
68. Auction - Kohalpur DRI 2021-10-22 View Notice
69. Auction - Itahari DRI 2021-10-04 View Notice
70. Auction - Department of Revenue Investigation DRI View Notice
71. Auction - Itahari DRI 2021-09-23 View Notice
72. Auction - Butwal DRI 2021-09-21 View Notice
73. Tender Notice dri View Notice
74. Auction Notice dri 2021-09-12 View Notice
75. Auction Notice, Pathalaiya dri 2021-09-09 View Notice
76. Auction Notice, Butwal dri 2021-09-09 View Notice
77. Auction Notice, Itahari dri 2021-09-09 View Notice
78. Auction Notice, Department of Revenue Investigation dri 2021-09-08 View Notice
79. Auction Notice dri 2021-09-07 View Notice
80. Auction - Butwal DRI 2021-09-01 View Notice
81. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri 2021-08-31 View Notice
82. Auction Notice -Department DRI 2021-08-20 View Notice
83. Auction Notice -Pathaliya DRI 2021-08-19 View Notice
84. Auction Notice -Kohalpur DRI 2021-08-13 View Notice
85. Auction Notice -Butwal DRI 2021-08-12 View Notice
86. Auction Notice -Butwal DRI 2021-08-03 View Notice
87. Auction Notice -Department DRI 2021-07-28 View Notice
88. Auction Notice -Kohalpur DRI 2021-07-26 View Notice
89. Auction Notice -Butwal DRI 2021-07-18 View Notice
90. Auction Notice -Butwal DRI 2021-07-14 View Notice
91. Auction Notice -Department DRI 2021-07-06 View Notice
92. Auction Notice -Kohalpur DRI 2021-06-28 View Notice
93. Auction Notice -Butwal DRI 2021-06-28 View Notice
94. Auction Notice -Butwal DRI 2021-06-08 View Notice
95. Auction Notice -Kohalpur DRI 2021-04-26 View Notice
96. Auction Notice -Butwal DRI 2021-04-02 View Notice
97. Auction Notice -Kohalpur DRI 2021-03-18 View Notice
98. Auction Notice -Butwal DRI 2021-03-09 View Notice
99. Auction Notice -DRI DRI View Notice
100. Auction Notice -DRI DRI View Notice
101. Auction Notice -Butwal DRI 2021-02-16 View Notice
102. Auction Notice -Pathaliya DRI 2021-02-10 View Notice
103. Auction Notice -DRI DRI 2021-01-29 View Notice
104. Auction Notice -DRI DRI 2021-01-29 View Notice
105. Auction Notice -DRI DRI 2021-01-15 View Notice
106. Auction Notice -DRI DRI 2021-01-15 View Notice
107. Auction Notice -Itahari DRI 2021-01-11 View Notice
108. Press Release 2077-09-24 DRI 2021-01-08 View Notice
109. Auction Notice -Butwal DRI 2020-12-30 View Notice
110. Auction Notice -Itahari DRI 2020-12-28 View Notice
111. Auction Notice -DRI DRI 2020-12-23 View Notice
112. Auction Notice -DRI DRI 2020-12-23 View Notice
113. Auction Notice -DRI DRI 2020-12-16 View Notice
114. Auction Notice -Itahari DRI 2020-12-14 View Notice
115. Auction Notice-Revenue Investigation Office Butwal dri 2020-12-14 View Notice
116. Auction Notice -Butwal DRI 2020-12-14 View Notice
117. Auction Notice -Pathaliya DRI 2020-12-04 View Notice
118. Auction Notice -Butwal DRI 2020-11-27 View Notice
119. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri 2020-11-26 View Notice
120. Auction Notice -DRI DRI 2020-11-05 View Notice
121. Auction Notice -Butwal DRI 2020-11-03 View Notice
122. Auction Notice -Butwal DRI 2020-10-29 View Notice
123. Auction Notice butwal Office dri 2020-10-15 View Notice
124. Auction Notice -Butwal DRI 2020-10-09 View Notice
125. Auction Notice -DRI DRI 2020-10-04 View Notice
126. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri 2020-08-11 View Notice
127. Auction Notice -Itahari DRI 2020-08-02 View Notice
128. Auction Notice -Itahari DRI 2020-08-02 View Notice
129. Auction Notice -Pathaliya DRI 2020-07-26 View Notice
130. Auction Notice -Kohalpur DRI 2020-07-24 View Notice
131. Auction Notice -Kohalpur DRI 2020-07-24 View Notice
132. Auction Notice -Kohalpur DRI 2020-07-14 View Notice
133. Auction Notice -Pathaliya DRI 2020-07-01 View Notice
134. Auction Notice -DRI DRI 2020-07-01 View Notice
135. Auction Notice -Itahari DRI View Notice
136. Auction Notice -DRI DRI 2020-06-29 View Notice
137. Auction Notice -DRI DRI 2020-06-29 View Notice
138. Auction Notice -Pathaliya DRI 2020-06-28 View Notice
139. Auction Notice -Butwal Suresh Basaula 2020-06-18 View Notice
140. Auction Notice -Kohalpur DRI 2020-06-15 View Notice
141. Auction Notice -DRI DRI 2020-06-15 View Notice
142. Auction Notice -Pathaliya DRI 2020-06-12 View Notice
143. Auction Notice -DRI DRI View Notice
144. Auction Notice -DRI DRI View Notice
145. Auction Notice -Pathaliya DRI 2020-03-17 View Notice
146. Auction Notice -Kohalpur DRI View Notice
147. Auction Notice -Butwal Suresh Basaula 2020-03-03 View Notice
148. Auction Notice -Itahari DRI 2020-02-28 View Notice
149. Auction Notice -Butwal DRI 2020-02-26 View Notice
150. Auction Notice -Kohalpur DRI 2020-02-21 View Notice
151. Auction Notice -Dept DRI 2020-02-16 View Notice
152. Auction Notice -Butwal DRI View Notice