S.N. Title Group Published Date
1. रा. अ. वि. बार्षिक कार्य योजना २०७२/७३ D.R.I. Annual Work Planning 2019-12-18   Download
2. रा. अ. वि. मातहतका क्ष्त्रीय कार्यालयहरुको बार्षिक कार्य योजना २०७२/७३ D.R.I. Annual Work Planning 2019-12-18   Download