S.N. Title Submitted By Published Date
1. Press Release DRI 2022-01-04 View Notice
2. Press Release DRI 2021-12-29 View Notice
3. Press Release DRI 2021-12-24 View Notice
4. Press Release DRI 2021-12-13 View Notice
5. Press Release DRI 2021-12-13 View Notice
6. Press Release DRI 2021-12-13 View Notice
7. Press Release DRI 2021-12-09 View Notice
8. Press Release DRI 2021-12-06 View Notice
9. Press Release DRI 2021-12-05 View Notice
10. Press Release DRI 2021-11-26 View Notice
11. Press Release DRI 2021-11-19 View Notice
12. Press Release DRI 2021-11-17 View Notice
13. Press Release DRI 2021-11-03 View Notice
14. राजस्व अनुसन्धान विभागको त्रैमासिक Bulletin-2078 DRI 2021-09-20 View Notice
15. राजस्व अनुसन्धान विभागको आ.व. 2077/078 को वार्षिक समीक्षा गोष्‍ठी स DRI 2021-09-18 View Notice
16. Press Release 2078-04-19 DRI 2021-08-03 View Notice
17. Press Release 2078-03-30 DRI 2021-07-14 View Notice
18. Press Release 2078-03-23 DRI 2021-07-08 View Notice
19. राजस्व चुहावट नियन्त्रण केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक DRI 2021-06-29 View Notice
20. Press Release 2078-03-10 DRI 2021-06-24 View Notice
21. Press Release 2078-03-01 DRI 2021-06-15 View Notice
22. Press Release 2078-02-24 DRI 2021-06-13 View Notice
23. Press Release 2078-01-12 dri 2021-05-09 View Notice
24. Press Release 2078-01-10 DRI 2021-04-23 View Notice
25. Press Release 2078-01-02 DRI 2021-04-15 View Notice
26. Press Release 2078-01-02 DRI View Notice
27. Press Release 2077-12-13 DRI 2021-03-26 View Notice
28. Press Release 2077-12-13 DRI 2021-03-26 View Notice
29. Press Release 2077-12-05 DRI 2021-03-18 View Notice
30. Press Note DRI 2021-03-03 View Notice
31. Press Release 2077-11-16 DRI 2021-02-28 View Notice
32. Press Release 2077-11-04 DRI 2021-02-16 View Notice
33. Press Release 2077-10-05 DRI 2021-01-18 View Notice
34. Press Release 2077-09-26 DRI 2021-01-10 View Notice
35. Press Release 2077-09-17 DRI 2021-01-01 View Notice
36. Press Release 2077-08-17 DRI 2020-12-03 View Notice
37. Press Release 2077-06-26 DRI 2020-10-12 View Notice
38. Press Release 2077-06-25 DRI 2020-10-12 View Notice
39. Press Release 2077-06-25 DRI 2020-10-12 View Notice
40. Press Release 2077-03-31 DRI 2020-07-15 View Notice
41. Press Release 2077-03-31 DRI 2020-07-15 View Notice
42. Press Release 2077-03-30 DRI 2020-07-14 View Notice
43. Press Release 2077-03-30 DRI 2020-07-14 View Notice
44. Press Release 2077-03-30 DRI 2020-07-14 View Notice
45. Press Release 2077-03-25 DRI 2020-07-10 View Notice
46. Press Release 2077-03-25 DRI 2020-07-10 View Notice
47. Press Release 2077-03-21 DRI 2020-07-10 View Notice
48. Press Release 2077-03-17 DRI 2020-07-10 View Notice
49. प्रेस विज्ञप्ती २०७६-०९-०३ Admin 2019-12-19 View Notice
50. प्रेस विज्ञप्ती २०७६-०९-०२ Admin 2019-12-18 View Notice
51. प्रेस विज्ञप्ती २०७६-०८-२६ Admin 2019-12-12 View Notice
52. प्रेस विज्ञप्ती २०७६-०८-१६ Admin 2019-12-02 View Notice
53. प्रेस विज्ञप्ती २०७६-०८-१३प्रेस विज्ञप्ती २०७६-०८-१३ Admin 2019-11-29 View Notice
54. प्रेस विज्ञप्ती- २०७६-०८-०९ Admin 2019-11-26 View Notice
55. प्रेस विज्ञप्ती- २०७६-०८-०६ Admin 2019-11-22 View Notice
56. प्रेस विज्ञप्ती- २०७६-०८-०२ Admin 2019-11-18 View Notice
57. प्रेस विज्ञप्ती- २०७६-०८-०२ Admin 2019-11-18 View Notice
58. प्रेस विज्ञप्ती- २०७६-०७-२६ Admin 2019-11-12 View Notice
59. प्रेस विज्ञप्ती- २०७६-०७-१९ Admin 2019-11-05 View Notice
60. प्रेस विज्ञप्ती Admin 2019-11-03 View Notice
61. प्रेस विज्ञप्ती Admin 2019-11-03 View Notice
62. प्रेस विज्ञप्ती २०७६/०५/०४ Admin 2019-08-22 View Notice
63. प्रेस विज्ञप्ती २०७६/०४/१५ Admin 2019-07-31 View Notice
64. प्रेस विज्ञप्ती २०७६/०३/१२ Admin 2019-06-28 View Notice
65. प्रेस विज्ञप्ती २०७६-०३-०६ Admin 2019-06-21 View Notice
66. प्रेस विज्ञप्ती २०७६/०२/०६ Admin 2019-05-21 View Notice
67. प्रेस विज्ञप्ती २०७५/११/२१ Admin 2019-03-05 View Notice
68. प्रेस विज्ञप्ती २०७५/१०/२८ Admin 2019-02-11 View Notice
69. प्रेस विज्ञप्ती २०७५/१०/२१ Admin 2019-02-05 View Notice
70. प्रेस विज्ञप्ती २०७५/०९/२० Admin 2019-01-08 View Notice
71. प्रेस विज्ञप्ती २०७५-०८-२४ Admin 2018-12-10 View Notice
72. राजस्व अनुसन्धान विभागको विज्ञप्‍ती Admin 2017-09-18 View Notice
73. राजस्व अनुसन्धान विभागको विज्ञप्‍ती Admin 2017-09-17 View Notice