S.N. Title Submitted By Published Date
1. Press Release राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०।१२।१८ View Notice
2. Press Release राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०-१०-०५ View Notice
3. Press Release राजस्व अनुसन्धान विभाग 2023-03-02 View Notice
4. Press Release राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, कोहलपुर, बाँके 2023-02-26 View Notice
5. Press Release DRI 2023-02-05 View Notice
6. Press Release DRI 2023-01-03 View Notice
7. Press Release DRI 2023-01-03 View Notice
8. प्रेष विज्ञप्ती DRI 2022-12-01 View Notice
9. Press Release DRI 2022-11-25 View Notice
10. Press Release DRI 2022-11-16 View Notice
11. Press Release DRI 2022-11-14 View Notice
12. Press Release DRI 2022-11-06 View Notice
13. Press Release DRI 2022-10-13 View Notice
14. Press Release DRI 2022-10-11 View Notice
15. Press Release DRI 2022-09-25 View Notice
16. Press Release DRI 2022-09-25 View Notice
17. Press Release DRI 2022-09-25 View Notice
18. Press Release DRI 2022-09-04 View Notice
19. Press Release DRI 2022-09-02 View Notice
20. Press Release DRI 2022-08-22 View Notice
21. Press Release DRI 2022-08-22 View Notice
22. Press Release DRI 2022-08-18 View Notice
23. Press Release DRI 2022-08-15 View Notice
24. Press Release DRI 2022-08-15 View Notice
25. Press Release DRI 2022-08-08 View Notice
26. Press Release DRI 2022-08-05 View Notice
27. Press Release DRI 2022-07-04 View Notice
28. Press Release DRI 2022-07-01 View Notice
29. Press Release DRI 2022-07-01 View Notice
30. Press Release DRI 2022-06-29 View Notice
31. Thanks Giving DRI 2022-06-13 View Notice
32. Press Release DRI 2022-06-13 View Notice
33. Press Release DRI 2022-05-24 View Notice
34. Press Release DRI 2022-05-23 View Notice
35. Press Release DRI 2022-05-23 View Notice
36. Press Release DRI 2022-05-09 View Notice
37. Press Release DRI View Notice
38. Press Release DRI 2022-05-02 View Notice
39. Press Release DRI 2022-04-28 View Notice
40. Press Release DRI View Notice
41. Press Release DRI View Notice
42. Press Release DRI 2022-03-31 View Notice
43. Press Release DRI 2022-03-16 View Notice
44. Press Release DRI 2022-03-16 View Notice
45. Press Release DRI View Notice
46. Press Release DRI 2022-03-11 View Notice
47. Press Release DRI 2022-03-07 View Notice
48. Press Release DRI 2022-02-07 View Notice
49. Press Release DRI 2022-02-04 View Notice
50. Press Release DRI 2022-02-04 View Notice
51. Press Release DRI 2022-02-04 View Notice
52. Press Release DRI 2022-01-25 View Notice
53. Press Release DRI 2022-01-04 View Notice
54. Press Release DRI 2021-12-29 View Notice
55. Press Release DRI 2021-12-24 View Notice
56. Press Release DRI 2021-12-13 View Notice
57. Press Release DRI 2021-12-13 View Notice
58. Press Release DRI 2021-12-13 View Notice
59. Press Release DRI 2021-12-09 View Notice
60. Press Release DRI 2021-12-06 View Notice
61. Press Release DRI 2021-12-05 View Notice
62. Press Release DRI 2021-11-26 View Notice
63. Press Release DRI 2021-11-19 View Notice
64. Press Release DRI 2021-11-17 View Notice
65. Press Release DRI 2021-11-03 View Notice
66. राजस्व अनुसन्धान विभागको त्रैमासिक Bulletin-2078 DRI 2021-09-20 View Notice
67. राजस्व अनुसन्धान विभागको आ.व. 2077/078 को वार्षिक समीक्षा गोष्‍ठी स DRI 2021-09-18 View Notice
68. Press Release 2078-04-19 DRI 2021-08-03 View Notice
69. Press Release 2078-03-30 DRI 2021-07-14 View Notice
70. Press Release 2078-03-23 DRI 2021-07-08 View Notice
71. राजस्व चुहावट नियन्त्रण केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक DRI 2021-06-29 View Notice
72. Press Release 2078-03-10 DRI 2021-06-24 View Notice
73. Press Release 2078-03-01 DRI 2021-06-15 View Notice
74. Press Release 2078-02-24 DRI 2021-06-13 View Notice
75. Press Release 2078-01-12 dri 2021-05-09 View Notice
76. Press Release 2078-01-10 DRI 2021-04-23 View Notice
77. Press Release 2078-01-02 DRI 2021-04-15 View Notice
78. Press Release 2078-01-02 DRI View Notice
79. Press Release 2077-12-13 DRI 2021-03-26 View Notice
80. Press Release 2077-12-13 DRI 2021-03-26 View Notice
81. Press Release 2077-12-05 DRI 2021-03-18 View Notice
82. Press Note DRI 2021-03-03 View Notice
83. Press Release 2077-11-16 DRI 2021-02-28 View Notice
84. Press Release 2077-11-04 DRI 2021-02-16 View Notice
85. Press Release 2077-10-05 DRI 2021-01-18 View Notice
86. Press Release 2077-09-26 DRI 2021-01-10 View Notice
87. Press Release 2077-09-17 DRI 2021-01-01 View Notice
88. Press Release 2077-08-17 DRI 2020-12-03 View Notice
89. Press Release 2077-06-26 DRI 2020-10-12 View Notice
90. Press Release 2077-06-25 DRI 2020-10-12 View Notice
91. Press Release 2077-06-25 DRI 2020-10-12 View Notice
92. Press Release 2077-03-31 DRI 2020-07-15 View Notice
93. Press Release 2077-03-31 DRI 2020-07-15 View Notice
94. Press Release 2077-03-30 DRI 2020-07-14 View Notice
95. Press Release 2077-03-30 DRI 2020-07-14 View Notice
96. Press Release 2077-03-30 DRI 2020-07-14 View Notice
97. Press Release 2077-03-25 DRI 2020-07-10 View Notice
98. Press Release 2077-03-25 DRI 2020-07-10 View Notice
99. Press Release 2077-03-21 DRI 2020-07-10 View Notice
100. Press Release 2077-03-17 DRI 2020-07-10 View Notice
101. प्रेस विज्ञप्ती २०७६-०९-०३ Admin 2019-12-19 View Notice
102. प्रेस विज्ञप्ती २०७६-०९-०२ Admin 2019-12-18 View Notice
103. प्रेस विज्ञप्ती २०७६-०८-२६ Admin 2019-12-12 View Notice
104. प्रेस विज्ञप्ती २०७६-०८-१६ Admin 2019-12-02 View Notice
105. प्रेस विज्ञप्ती २०७६-०८-१३प्रेस विज्ञप्ती २०७६-०८-१३ Admin 2019-11-29 View Notice
106. प्रेस विज्ञप्ती- २०७६-०८-०९ Admin 2019-11-26 View Notice
107. प्रेस विज्ञप्ती- २०७६-०८-०६ Admin 2019-11-22 View Notice
108. प्रेस विज्ञप्ती- २०७६-०८-०२ Admin 2019-11-18 View Notice
109. प्रेस विज्ञप्ती- २०७६-०८-०२ Admin 2019-11-18 View Notice
110. प्रेस विज्ञप्ती- २०७६-०७-२६ Admin 2019-11-12 View Notice
111. प्रेस विज्ञप्ती- २०७६-०७-१९ Admin 2019-11-05 View Notice
112. प्रेस विज्ञप्ती Admin 2019-11-03 View Notice
113. प्रेस विज्ञप्ती Admin 2019-11-03 View Notice
114. प्रेस विज्ञप्ती २०७६/०५/०४ Admin 2019-08-22 View Notice
115. प्रेस विज्ञप्ती २०७६/०४/१५ Admin 2019-07-31 View Notice
116. प्रेस विज्ञप्ती २०७६/०३/१२ Admin 2019-06-28 View Notice
117. प्रेस विज्ञप्ती २०७६-०३-०६ Admin 2019-06-21 View Notice
118. प्रेस विज्ञप्ती २०७६/०२/०६ Admin 2019-05-21 View Notice
119. प्रेस विज्ञप्ती २०७५/११/२१ Admin 2019-03-05 View Notice
120. प्रेस विज्ञप्ती २०७५/१०/२८ Admin 2019-02-11 View Notice
121. प्रेस विज्ञप्ती २०७५/१०/२१ Admin 2019-02-05 View Notice
122. प्रेस विज्ञप्ती २०७५/०९/२० Admin 2019-01-08 View Notice
123. प्रेस विज्ञप्ती २०७५-०८-२४ Admin 2018-12-10 View Notice
124. राजस्व अनुसन्धान विभागको विज्ञप्‍ती Admin 2017-09-18 View Notice
125. राजस्व अनुसन्धान विभागको विज्ञप्‍ती Admin 2017-09-17 View Notice