Published Date : 2019-12-20 (Modified Date : 2021-06-17)

सि.नं

कार्यहरु

आवश्यक  कागजात/ प्रमाण

लाग्ने  शुल्क/ दस्तुर

लाग्ने  समयावधि

जिम्मेवार शाखा

जिम्मेवार  पदाधिकारी

गुनासो  सुन्ने अधिकारी

सूचना संकलन सम्वन्धी कार्य

.

उजुरी निवेदन  प्राप्ति,

फोन/ फ्याक्सवाट सूचना प्राप्ति, कन्ट्रोलरुमवाट  सूचना प्राप्ति, Revenue Intelligence Unit  वाट सूचना प्राप्ति, अन्य निकायवाट सूचना प्राप्ति,

निवेदन, इमेल, फ्याक्स तथा फोन गरेको पुष्टि हुने प्रमाण

नि:शुल्क

निरन्तर

योजना

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

गस्ती परिचालन तथा अनुगमन गर्ने

.

नियमित

प्राप्त  सूचना

_

निरन्तर

योजना

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

आकस्मिक

प्राप्त  सूचना

_

आवश्यकता अनुसार

योजना

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

द्रुतगस्ती

प्राप्त सूचना

_

आवश्यकता अनुसार

योजना

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

घ.

VCTS कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने

प्राप्त सूचना

-

आवश्यकता अनुसार

योजना/

तोकिएको शाखा

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

बजार अनुगमन र राजस्व चुहावट सम्बन्धी प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने

.

शंकास्पद कारोवार स्थलको निरीक्षण गर्ने

प्राप्त सूचनाहरु

_

निरन्तर

योजना/

तोकिएको शाखा

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

शंकास्पद क्षेत्रमा निगरानी राख्‍ने र आवश्यक परेमा खानतलासी लिने

प्राप्त सूचनाहरु

_

निरन्तर

योजना/

तोकिएको शाखा

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

माल वाहक ढुवानी तथा यात्रु वाहक बसमा निगरानी राख्ने

प्राप्त सूचनाहरु

_

निरन्तर

योजना/

तोकिएको शाखा

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

राजस्व चुहावट सम्बन्धी बिस्तृत अनुसन्धान गर्ने

.

भन्सार चोरी पैठारी वा राजस्व चुहावट भएका सामान कब्जामा लिने

प्राप्त सूचनाहरु,

प्रतिवेदन

_

आवश्यकता अनुसार

सम्बन्धित अनुसन्धान शाखा

निर्देशक/ अनुसन्धान अधिकृत

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

छानविन र मूल्याङ्कन गर्ने

प्राप्त सूचनाहरु,

प्रतिवेदन, भन्सार प्रज्ञापनपत्र,

बिलबिजक

_

आवश्यकता अनुसार

सम्बन्धित अनुसन्धान शाखा

निर्देशक/ अनुसन्धान अधिकृत

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

बयान गराउने

प्राप्त सूचनाहरु,

प्रतिवेदन,

भन्सार प्रज्ञापनपत्र,

बिलबिजक

_

आवश्यकता अनुसार

सम्बन्धित अनुसन्धान शाखा

निर्देशक/ अनुसन्धान अधिकृत

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

धरौटी माग गर्ने/ तारिखमा राख्‍ने/ थुनामा राख्‍ने

प्राप्त सूचनाहरु,

प्रतिवेदन,

भन्सार प्रज्ञापनपत्र,

बिलबिजक,

अनुसन्धान अधिकृतको निर्णय

_

आवश्यकता अनुसार

सम्बन्धित अनुसन्धान शाखा

निर्देशक/ अनुसन्धान अधिकृत

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

उच्च सरकारी वकील कार्यालयको राय माग गर्ने

प्राप्त सूचनाहरु,

प्रतिवेदन,

भन्सार प्रज्ञापनपत्र,

बिलबिजक, बयान

_

आवश्यकता अनुसार

सम्बन्धित अनुसन्धान शाखा

निर्देशक/ अनुसन्धान अधिकृत

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

मुद्दा दायर गर्ने

प्राप्त सूचनाहरु,

प्रतिवेदन, भन्सार प्रज्ञापनपत्र, विल बिजक, बयान, निर्णय

_

राय प्राप्त भएको एक महिना भित्र

सम्बन्धित अनुसन्धान शाखा

निर्देशक/ अनुसन्धान अधिकृत

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

विदेशी विनिमय अपचलन अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य

.

सामान कब्जामा लिने

प्राप्त सूचनाहरु,

प्रतिवेदन, अनुमतिपत्र

_

-

अनुसन्धान तथा मुद्दा  शाखा

उपन्याधिवक्ता/ अनुसन्धान अधिकृत

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

छानविन र मूल्याङ्कन गर्ने

प्राप्त सूचनाहरु,

प्रतिवेदन,

अनुमतिपत्र

_

पक्राउ परे 30दिन/नभए अवधि छैन

अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखा

उपन्याधिवक्ता/ अनुसन्धान अधिकृत

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

बयान गराउने

प्राप्त सूचनाहरु,

प्रतिवेदन,

अनुमतिपत्र

_

पक्राउ परे 30दिन/नभए हदम्याद छैन

अनुसन्धान तथा मुद्दा  शाखा

उपन्याधिवक्ता/ अनुसन्धान अधिकृत

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

धरौटी माग गर्ने/ तारेखमा राख्‍ने/ थुनामा राख्‍ने

प्राप्त सूचनाहरु,

प्रतिवेदन,अनुमतिपत्र, बयान,अनुसन्धान अधिकृतको निर्णय

_

बयान सकिएपछि

अनुसन्धान तथा मुद्दा  शाखा

उपन्याधिवक्ता/ अनुसन्धान अधिकृत

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको राय माग गर्ने

प्राप्त सूचनाहरु,

प्रतिवेदन,अनुमति पत्र, बयान, निर्णय

_

अनुसन्धान सकिएपछि

अनुसन्धान तथा मुद्दा  शाखा

उपन्याधिवक्ता/ अनुसन्धान अधिकृत

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

मुद्दा दायर गर्ने

प्राप्त सूचनाहरु,

प्रतिवेदन,अनुमतिपत्र, बयान, निर्णय

_

पक्राउ परे 30दिन/नभए हदम्याद छैन

अनुसन्धान तथा मुद्दा  शाखा

 उपन्याधिवक्ता/ अनुसन्धान अधिकृत

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्य

.

मुल्याङकन समितिको वैठक राख्ने

-

-

आवश्यकता अनुसार

सामान्य प्रशासन शाखा

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

लिलाम सम्वन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने

_

तोकिए बमोजिम

तोकिए बमोजिम

सामान्य प्रशासन

शाखा

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

सूचना फाराम बिक्री तथा सङ्कलन गर्ने

फर्म दर्ता तथा नवीकरण, बैंक भौचर, मू.अ. कर तथा अन्तशुल्क दर्ता प्रमाणपत्र,

कर चुक्ता प्रमाण पत्र,  प्रतिनिधि तोकेको पत्र

 तोकिए बमोजिम

 तोकिए बमोजिम

सामान्य प्रशासन

शाखा

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

लिलाम सकार्नको लागि सूचना वा पत्राचार गर्ने

-

_

तोकिए बमोजिम

सामान्य प्रशासन शाखा

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

लिलाम सकार्ने व्यक्तिले ७ दिन भित्र सामान नउठाएमा धरौटी जफत गर्ने

-

_

७ दिन

सामान्य प्रशासन
शाखा

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

राजस्व र धरौटी सम्बन्धी कार्य

.

राजस्व बुझ्ने

निवेदन,

रसिदको सक्कलप्रति

नि:शुल्क

निरन्तर

आर्थिक प्रशासन
शाखा

प्रमुख लेखा नियन्त्रक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

.

धरौटी  फिर्ता दिने

निवेदन,

रसिदको सक्कलप्रति

 नि:शुल्क

२ दिनभित्र

आर्थिक प्रशासन
शाखा

 प्रमुख लेखा नियन्त्रक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

अन्य कार्य

क.

भ्रष्टाचार र गुनासो सम्बन्धमा उजुरी प्राप्ति र छानविन गर्ने

उजुरी तथा निवेदन

नि:शुल्क

निरन्तर

सामान्य प्रशासन
शाखा

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

ख.

सरोकारवालसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने

_

_

निरन्तर

सामान्य प्रशासन
शाखा

निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

ग.

विभागको सूचना सम्प्रेषण गर्ने

_

नि:शुल्क

निरन्तर

सामान्य प्रशासन
शाखा

 निर्देशक

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक

घ.

सुराकी खर्च तथा सुराकी पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने

निवेदन दर्ता भएको हुनुपर्ने इमेल तथा फ्याक्सवाट जानकारी गराएको भए सो पुष्टि हुनुपर्ने

नि:शुल्क

७ दिन

योजना + आर्थिक प्रशासन शाखा

निर्देशकहरु

महानिर्देशक/ उप-महानिर्देशक