S.N. Title Group Published Date
1. विदेशी-विनिमय-नियमित-गर्ने-ऐन-२०१९ Download 2020-06-22   Download
2. सुराकी खर्च मापदण्ड कार्यविधि—२०७३ Download 2019-12-18   Download
3. राजस्व अनुसन्धान विभागको नागरिक वडापत्र Download 2019-12-18   Download
4. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, Download 2019-12-18   Download
5. सुराकी खर्च परिचालन कार्य विधि – २०६८ Download 2019-12-18   Download
6. रा.अ.वि.र मातहत कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता Download 2019-12-18   Download
7. ब्यापारिक वस्तुको आ.ओसार पसार नियमन निर्देशिका,०६५ Download 2019-12-18   Download
8. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरु, २०२० Download 2019-12-18   Download