क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, नियम तथा नियमावली २०१९-१२-१८ डाउनलोड
2. रा.अ.वि.र मातहत कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता नियम तथा नियमावली २०१९-१२-१८ डाउनलोड
3. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरु, २०२० नियम तथा नियमावली २०१९-१२-१८ डाउनलोड
4. रा. अ. वि. र मातहत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता, २०६८ (Code of Conduct 2012 for DRI and Reginonal Offices) नियम तथा नियमावली २०२०-०१-०१ डाउनलोड
5. राजस्व चुहावट ( अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० नियम तथा नियमावली २०२०-०१-०१ डाउनलोड
6. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने नियमहरु, २०२०) नियम तथा नियमावली २०२०-०१-०१ डाउनलोड