राजस्व अनुसन्धान विभाग 
निशुल्क न : १६६०- ०१-५५००० 
सम्पर्क न: ९७७-०१-५०१०१०८५ ,५०१००५७ ,५०१०१०६
फ्याक्स न : ९७७-०१-५५४२०२३ 
इमेल :info@dri.gov.np

          info@dri.gov.np (For VCTS)
 

प्रतिकृया

   राजस्व अनुसन्धान विभाग कार्यालयको म्याप