क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ऐन २०२०-०३-१० डाउनलोड
2. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ ऐन २०२०-०२-१७ डाउनलोड
3. सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना ऐन २०२०-०१-०१ डाउनलोड