क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. राजस्व अनुसन्धान विभागको आम्दानी खर्च को विवरण - २०७२ माघ सम्मको अन्य २०१९-१२-१८ डाउनलोड
2. राजस्व अनुसन्धान विभागको नागरिक वडापत्र अन्य २०१९-१२-१८ डाउनलोड