कार्यालयको सरसफाई सेवा करारमा लिने सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

प्रकाशित मिति: २०२०-०७-२७

डाउनलोड