क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
२. लिलामिको सूचना -विभाग DRI २०२०-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
३. लिलामिको सूचना -बुटवल DRI सूचना हेर्नुहोस्
४. लिलामिको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
५. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्
६. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI सूचना हेर्नुहोस्
७. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्