क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-१०-१५ सूचना हेर्नुहोस्
२. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-०९ सूचना हेर्नुहोस्
३. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-१०-०४ सूचना हेर्नुहोस्
४. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-०८-११ सूचना हेर्नुहोस्
५. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
६. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
७. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
८. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
९. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१०. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
११. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१२. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१३. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI सूचना हेर्नुहोस्
१४. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१५. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१६. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१७. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०६-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१८. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१९. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
२०. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-१२ सूचना हेर्नुहोस्
२१. लिलामीको सूचना न‌ं. -२४ - विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
२२. लिलामीको सूचना नं. -२३, विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
२३. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
२४. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
२५. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०३-०३ सूचना हेर्नुहोस्
२६. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
२७. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-०२-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२८. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
२९. लिलामिको सूचना -विभाग DRI २०२०-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
३०. लिलामिको सूचना -बुटवल DRI सूचना हेर्नुहोस्
३१. लिलामिको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
३२. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्
३३. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI सूचना हेर्नुहोस्
३४. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्