क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-११-२२ सूचना हेर्नुहोस्
२. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२१-११-०९ सूचना हेर्नुहोस्
३. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-१०-२५ सूचना हेर्नुहोस्
४. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-१०-२४ सूचना हेर्नुहोस्
५. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२१-१०-२२ सूचना हेर्नुहोस्
६. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-१०-०४ सूचना हेर्नुहोस्
७. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
८. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-०९-२३ सूचना हेर्नुहोस्
९. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-०९-२१ सूचना हेर्नुहोस्
१०. विभिन्न मसलन्द तथा कार्यालय सामानहरुको आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना dri सूचना हेर्नुहोस्
११. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना, कोहलपुर dri २०२१-०९-१२ सूचना हेर्नुहोस्
१२. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्याल पथलैया dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१३. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१४. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१५. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान बिभाग dri २०२१-०९-०८ सूचना हेर्नुहोस्
१६. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी dri २०२१-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१७. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-०९-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१८. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२१-०८-३१ सूचना हेर्नुहोस्
१९. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०८-२० सूचना हेर्नुहोस्
२०. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२१-०८-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२१. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०८-१३ सूचना हेर्नुहोस्
२२. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०८-१२ सूचना हेर्नुहोस्
२३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०८-०३ सूचना हेर्नुहोस्
२४. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०७-२८ सूचना हेर्नुहोस्
२५. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०७-१८ सूचना हेर्नुहोस्
२७. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
२८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०७-०६ सूचना हेर्नुहोस्
२९. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
३०. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
३१. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०६-०८ सूचना हेर्नुहोस्
३२. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०४-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०४-०२ सूचना हेर्नुहोस्
३४. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
३५. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०३-०९ सूचना हेर्नुहोस्
३६. लिलामीको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
३७. लिलामीको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
३८. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
३९. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२१-०२-१० सूचना हेर्नुहोस्
४०. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
४१. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
४२. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
४३. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
४४. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२१-०१-११ सूचना हेर्नुहोस्
४५. प्रेस विज्ञप्ती २०७७-०९-२४ DRI २०२१-०१-०८ सूचना हेर्नुहोस्
४६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१२-३० सूचना हेर्नुहोस्
४७. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-१२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
४८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
४९. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
५०. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
५१. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
५२. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल dri २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
५३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
५४. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-१२-०४ सूचना हेर्नुहोस्
५५. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-११-२७ सूचना हेर्नुहोस्
५६. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-११-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५७. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-११-०५ सूचना हेर्नुहोस्
५८. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-११-०३ सूचना हेर्नुहोस्
५९. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-२९ सूचना हेर्नुहोस्
६०. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-१०-१५ सूचना हेर्नुहोस्
६१. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-०९ सूचना हेर्नुहोस्
६२. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-१०-०४ सूचना हेर्नुहोस्
६३. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-०८-११ सूचना हेर्नुहोस्
६४. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
६५. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
६६. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
६७. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
६८. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
६९. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
७०. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
७१. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
७२. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI सूचना हेर्नुहोस्
७३. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
७४. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
७५. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
७६. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०६-१८ सूचना हेर्नुहोस्
७७. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
७८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
७९. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-१२ सूचना हेर्नुहोस्
८०. लिलामीको सूचना न‌ं. -२४ - विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
८१. लिलामीको सूचना नं. -२३, विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
८२. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
८३. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
८४. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०३-०३ सूचना हेर्नुहोस्
८५. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
८६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-०२-२६ सूचना हेर्नुहोस्
८७. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
८८. लिलामिको सूचना -विभाग DRI २०२०-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
८९. लिलामिको सूचना -बुटवल DRI सूचना हेर्नुहोस्
९०. लिलामिको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
९१. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्
९२. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI सूचना हेर्नुहोस्
९३. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्