क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,इटहरी २०८०-०८-१५ सूचना हेर्नुहोस्
२. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,इटहरी २०८०।०८।०५ सूचना हेर्नुहोस्
३. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०.०८.०१ सूचना हेर्नुहोस्
४. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग सूचना हेर्नुहोस्
५. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,इटहरी २०८०-०६-१९ सूचना हेर्नुहोस्
६. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,काेहलपुर २०८०-०६-११ सूचना हेर्नुहोस्
७. सवारी साधन लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान १५ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०.०५.२२ सूचना हेर्नुहोस्
८. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०.०५.२२ सूचना हेर्नुहोस्
९. लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,काेहलपुर २०८०-०४-३१ सूचना हेर्नुहोस्
१०. सवारी साधन लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान १५ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०-०४-२४ सूचना हेर्नुहोस्
११. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०-०४-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१२. लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,इटहरी २०८०।०४।११ सूचना हेर्नुहोस्
१३. सवारी साधन लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान १५ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग सूचना हेर्नुहोस्
१४. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०-०४-०५ सूचना हेर्नुहोस्
१५. लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवल २०८०।०३।२७ सूचना हेर्नुहोस्
१६. सवारी साधन लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान २१ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैया सूचना हेर्नुहोस्
१७. सवारी साधन लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान २१ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैया २०८०।०३।१९ सूचना हेर्नुहोस्
१८. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैया २०८०-०२-२५ सूचना हेर्नुहोस्
१९. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,काेहलपुर २०८०।०२।०२ सूचना हेर्नुहोस्
२०. लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,इटहरी २०८०-०१-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२१. लिलाम विक्रिको सिलवन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बनधी १५ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैया, बारा २०८०।०१।२५ सूचना हेर्नुहोस्
२२. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल २०८०-०१-०८ सूचना हेर्नुहोस्
२३. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी १५ दिने सूचना सूचना नं. – १३ राजस्व अनुसन्धान विभाग २०७९-१२-३० सूचना हेर्नुहोस्
२४. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी ७ दिने सूचना सूचना नं. – १२ राजस्व अनुसन्धान विभाग २०७९-१२-३० सूचना हेर्नुहोस्
२५. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय रुपन्देही २०७९।१२।१० सूचना हेर्नुहोस्
२६. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी ७ दिने सूचना---- सूचना नं. – ११ राजस्व अनुसन्धान विभाग २०७९।१२।१० सूचना हेर्नुहोस्
२७. मालसामान लिलामी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर २०७९।१२।०६ सूचना हेर्नुहोस्
२८. सवारी साधन लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी १५ दिने सूचना- सूचना नं. – १० राजस्व अनुसन्धान विभाग सूचना हेर्नुहोस्
२९. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी ७ दिने सूचना सूचना नं. – ९ राजस्व अनुसन्धान विभाग सूचना हेर्नुहोस्
३०. लिलामी - रा.अ. का, बुटवल राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल सूचना हेर्नुहोस्
३१. राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल DRI २०२३-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
३२. राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया DRI २०२३-०२-०८ सूचना हेर्नुहोस्
३३. लिलामी - रा.अ.विभाग हरिहरभवन DRI सूचना हेर्नुहोस्
३४. लिलाम - कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
३५. लिलाम - बुटवल DRI २०२३-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
३६. लिलाम - कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
३७. लिलाम - बुटवल DRI सूचना हेर्नुहोस्
३८. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२३-०१-२० सूचना हेर्नुहोस्
३९. लिलाम - बुटवल DRI २०२३-०१-१० सूचना हेर्नुहोस्
४०. लिलामी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल DRI २०२२-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
४१. लिलामी राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-१२-११ सूचना हेर्नुहोस्
४२. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-११-३० सूचना हेर्नुहोस्
४३. लिलामको सूचना - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-११-१७ सूचना हेर्नुहोस्
४४. राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया DRI २०२२-११-१६ सूचना हेर्नुहोस्
४५. लिलामी - कोहलपुर DRI २०२२-११-०४ सूचना हेर्नुहोस्
४६. लिलामी - रा.अ.विभाग हरिहरभवन DRI २०२२-११-०२ सूचना हेर्नुहोस्
४७. लिलामी - रा.अ.विभाग हरिहरभवन DRI २०२२-१०-१३ सूचना हेर्नुहोस्
४८. लिलामी - पथलैया DRI २०२२-०९-२२ सूचना हेर्नुहोस्
४९. लिलामी - बुटवल DRI २०२२-०९-१३ सूचना हेर्नुहोस्
५०. लिलामी - रा.अ.विभाग हरिहरभवन DRI २०२२-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
५१. लिलामी - ईटहरी DRI २०२२-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
५२. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०९-०१ सूचना हेर्नुहोस्
५३. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०८-२९ सूचना हेर्नुहोस्
५४. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०८-२५ सूचना हेर्नुहोस्
५५. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०८-२४ सूचना हेर्नुहोस्
५६. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०८-१६ सूचना हेर्नुहोस्
५७. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०८-१६ सूचना हेर्नुहोस्
५८. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०८-०४ सूचना हेर्नुहोस्
५९. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०७-२९ सूचना हेर्नुहोस्
६०. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०७-१९ सूचना हेर्नुहोस्
६१. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०७-०७ सूचना हेर्नुहोस्
६२. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०६-२७ सूचना हेर्नुहोस्
६३. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०६-१६ सूचना हेर्नुहोस्
६४. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०६-०९ सूचना हेर्नुहोस्
६५. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
६६. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०६-०१ सूचना हेर्नुहोस्
६७. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०५-३० सूचना हेर्नुहोस्
६८. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
६९. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०५-२४ सूचना हेर्नुहोस्
७०. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०५-१९ सूचना हेर्नुहोस्
७१. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०५-०८ सूचना हेर्नुहोस्
७२. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०५-०२ सूचना हेर्नुहोस्
७३. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०४-२९ सूचना हेर्नुहोस्
७४. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०४-२० सूचना हेर्नुहोस्
७५. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०४-०५ सूचना हेर्नुहोस्
७६. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०३-३० सूचना हेर्नुहोस्
७७. लिलाम - कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
७८. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०३-२१ सूचना हेर्नुहोस्
७९. लिलाम - पथलैया DRI २०२२-०३-२० सूचना हेर्नुहोस्
८०. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०२-२५ सूचना हेर्नुहोस्
८१. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०२-०६ सूचना हेर्नुहोस्
८२. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०१-२५ सूचना हेर्नुहोस्
८३. लिलाम - पथलैया DRI २०२२-०१-२४ सूचना हेर्नुहोस्
८४. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०१-०५ सूचना हेर्नुहोस्
८५. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२१-१२-२४ सूचना हेर्नुहोस्
८६. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-१२-२२ सूचना हेर्नुहोस्
८७. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२१-१२-०३ सूचना हेर्नुहोस्
८८. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-११-२२ सूचना हेर्नुहोस्
८९. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२१-११-०९ सूचना हेर्नुहोस्
९०. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-१०-२५ सूचना हेर्नुहोस्
९१. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-१०-२४ सूचना हेर्नुहोस्
९२. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२१-१०-२२ सूचना हेर्नुहोस्
९३. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-१०-०४ सूचना हेर्नुहोस्
९४. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
९५. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-०९-२३ सूचना हेर्नुहोस्
९६. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-०९-२१ सूचना हेर्नुहोस्
९७. विभिन्न मसलन्द तथा कार्यालय सामानहरुको आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना dri सूचना हेर्नुहोस्
९८. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना, कोहलपुर dri २०२१-०९-१२ सूचना हेर्नुहोस्
९९. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्याल पथलैया dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१००. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१०१. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१०२. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान बिभाग dri २०२१-०९-०८ सूचना हेर्नुहोस्
१०३. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी dri २०२१-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१०४. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-०९-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१०५. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२१-०८-३१ सूचना हेर्नुहोस्
१०६. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०८-२० सूचना हेर्नुहोस्
१०७. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२१-०८-१९ सूचना हेर्नुहोस्
१०८. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०८-१३ सूचना हेर्नुहोस्
१०९. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०८-१२ सूचना हेर्नुहोस्
११०. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०८-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१११. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०७-२८ सूचना हेर्नुहोस्
११२. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
११३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०७-१८ सूचना हेर्नुहोस्
११४. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
११५. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०७-०६ सूचना हेर्नुहोस्
११६. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
११७. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
११८. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०६-०८ सूचना हेर्नुहोस्
११९. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०४-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१२०. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०४-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१२१. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१२२. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०३-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१२३. लिलामीको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
१२४. लिलामीको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
१२५. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१२६. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२१-०२-१० सूचना हेर्नुहोस्
१२७. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१२८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१२९. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१३०. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१३१. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२१-०१-११ सूचना हेर्नुहोस्
१३२. प्रेस विज्ञप्ती २०७७-०९-२४ DRI २०२१-०१-०८ सूचना हेर्नुहोस्
१३३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१२-३० सूचना हेर्नुहोस्
१३४. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-१२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१३५. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१३६. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१३७. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१३८. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१३९. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल dri २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१४०. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१४१. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-१२-०४ सूचना हेर्नुहोस्
१४२. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-११-२७ सूचना हेर्नुहोस्
१४३. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-११-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१४४. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-११-०५ सूचना हेर्नुहोस्
१४५. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-११-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१४६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१४७. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-१०-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१४८. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१४९. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-१०-०४ सूचना हेर्नुहोस्
१५०. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-०८-११ सूचना हेर्नुहोस्
१५१. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१५२. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१५३. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१५४. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१५५. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१५६. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१५७. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१५८. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१५९. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI सूचना हेर्नुहोस्
१६०. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१६१. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१६२. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१६३. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०६-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१६४. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१६५. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१६६. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-१२ सूचना हेर्नुहोस्
१६७. लिलामीको सूचना न‌ं. -२४ - विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
१६८. लिलामीको सूचना नं. -२३, विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
१६९. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
१७०. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
१७१. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०३-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१७२. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१७३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-०२-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१७४. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
१७५. लिलामिको सूचना -विभाग DRI २०२०-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१७६. लिलामिको सूचना -बुटवल DRI सूचना हेर्नुहोस्