क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. लिलामी - रा.अ.विभाग हरिहरभवन DRI सूचना हेर्नुहोस्
२. लिलाम - कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
३. लिलाम - बुटवल DRI २०२३-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
४. लिलाम - कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
५. लिलाम - बुटवल DRI सूचना हेर्नुहोस्
६. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२३-०१-२० सूचना हेर्नुहोस्
७. लिलाम - बुटवल DRI २०२३-०१-१० सूचना हेर्नुहोस्
८. लिलामी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल DRI २०२२-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
९. लिलामी राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-१२-११ सूचना हेर्नुहोस्
१०. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-११-३० सूचना हेर्नुहोस्
११. लिलामको सूचना - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-११-१७ सूचना हेर्नुहोस्
१२. राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया DRI २०२२-११-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१३. लिलामी - कोहलपुर DRI २०२२-११-०४ सूचना हेर्नुहोस्
१४. लिलामी - रा.अ.विभाग हरिहरभवन DRI २०२२-११-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१५. लिलामी - रा.अ.विभाग हरिहरभवन DRI २०२२-१०-१३ सूचना हेर्नुहोस्
१६. लिलामी - पथलैया DRI २०२२-०९-२२ सूचना हेर्नुहोस्
१७. लिलामी - बुटवल DRI २०२२-०९-१३ सूचना हेर्नुहोस्
१८. लिलामी - रा.अ.विभाग हरिहरभवन DRI २०२२-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१९. लिलामी - ईटहरी DRI २०२२-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
२०. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०९-०१ सूचना हेर्नुहोस्
२१. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०८-२९ सूचना हेर्नुहोस्
२२. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०८-२५ सूचना हेर्नुहोस्
२३. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०८-२४ सूचना हेर्नुहोस्
२४. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०८-१६ सूचना हेर्नुहोस्
२५. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०८-१६ सूचना हेर्नुहोस्
२६. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०८-०४ सूचना हेर्नुहोस्
२७. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०७-२९ सूचना हेर्नुहोस्
२८. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०७-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२९. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०७-०७ सूचना हेर्नुहोस्
३०. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०६-२७ सूचना हेर्नुहोस्
३१. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०६-१६ सूचना हेर्नुहोस्
३२. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०६-०९ सूचना हेर्नुहोस्
३३. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
३४. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०६-०१ सूचना हेर्नुहोस्
३५. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०५-३० सूचना हेर्नुहोस्
३६. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३७. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०५-२४ सूचना हेर्नुहोस्
३८. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०५-१९ सूचना हेर्नुहोस्
३९. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०५-०८ सूचना हेर्नुहोस्
४०. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०५-०२ सूचना हेर्नुहोस्
४१. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०४-२९ सूचना हेर्नुहोस्
४२. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०४-२० सूचना हेर्नुहोस्
४३. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०४-०५ सूचना हेर्नुहोस्
४४. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०३-३० सूचना हेर्नुहोस्
४५. लिलाम - कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
४६. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०३-२१ सूचना हेर्नुहोस्
४७. लिलाम - पथलैया DRI २०२२-०३-२० सूचना हेर्नुहोस्
४८. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०२-२५ सूचना हेर्नुहोस्
४९. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०२-०६ सूचना हेर्नुहोस्
५०. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०१-२५ सूचना हेर्नुहोस्
५१. लिलाम - पथलैया DRI २०२२-०१-२४ सूचना हेर्नुहोस्
५२. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०१-०५ सूचना हेर्नुहोस्
५३. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२१-१२-२४ सूचना हेर्नुहोस्
५४. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-१२-२२ सूचना हेर्नुहोस्
५५. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२१-१२-०३ सूचना हेर्नुहोस्
५६. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-११-२२ सूचना हेर्नुहोस्
५७. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२१-११-०९ सूचना हेर्नुहोस्
५८. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-१०-२५ सूचना हेर्नुहोस्
५९. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-१०-२४ सूचना हेर्नुहोस्
६०. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२१-१०-२२ सूचना हेर्नुहोस्
६१. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-१०-०४ सूचना हेर्नुहोस्
६२. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
६३. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-०९-२३ सूचना हेर्नुहोस्
६४. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-०९-२१ सूचना हेर्नुहोस्
६५. विभिन्न मसलन्द तथा कार्यालय सामानहरुको आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना dri सूचना हेर्नुहोस्
६६. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना, कोहलपुर dri २०२१-०९-१२ सूचना हेर्नुहोस्
६७. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्याल पथलैया dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
६८. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
६९. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
७०. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान बिभाग dri २०२१-०९-०८ सूचना हेर्नुहोस्
७१. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी dri २०२१-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
७२. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-०९-०१ सूचना हेर्नुहोस्
७३. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२१-०८-३१ सूचना हेर्नुहोस्
७४. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०८-२० सूचना हेर्नुहोस्
७५. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२१-०८-१९ सूचना हेर्नुहोस्
७६. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०८-१३ सूचना हेर्नुहोस्
७७. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०८-१२ सूचना हेर्नुहोस्
७८. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०८-०३ सूचना हेर्नुहोस्
७९. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०७-२८ सूचना हेर्नुहोस्
८०. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
८१. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०७-१८ सूचना हेर्नुहोस्
८२. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
८३. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०७-०६ सूचना हेर्नुहोस्
८४. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
८५. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
८६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०६-०८ सूचना हेर्नुहोस्
८७. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०४-२६ सूचना हेर्नुहोस्
८८. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०४-०२ सूचना हेर्नुहोस्
८९. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
९०. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०३-०९ सूचना हेर्नुहोस्
९१. लिलामीको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
९२. लिलामीको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
९३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
९४. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२१-०२-१० सूचना हेर्नुहोस्
९५. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
९६. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
९७. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
९८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
९९. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२१-०१-११ सूचना हेर्नुहोस्
१००. प्रेस विज्ञप्ती २०७७-०९-२४ DRI २०२१-०१-०८ सूचना हेर्नुहोस्
१०१. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१२-३० सूचना हेर्नुहोस्
१०२. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-१२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१०३. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१०४. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१०५. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१०६. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१०७. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल dri २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१०८. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१०९. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-१२-०४ सूचना हेर्नुहोस्
११०. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-११-२७ सूचना हेर्नुहोस्
१११. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-११-२६ सूचना हेर्नुहोस्
११२. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-११-०५ सूचना हेर्नुहोस्
११३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-११-०३ सूचना हेर्नुहोस्
११४. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-२९ सूचना हेर्नुहोस्
११५. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-१०-१५ सूचना हेर्नुहोस्
११६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-०९ सूचना हेर्नुहोस्
११७. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-१०-०४ सूचना हेर्नुहोस्
११८. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-०८-११ सूचना हेर्नुहोस्
११९. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१२०. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१२१. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१२२. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१२३. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१२४. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१२५. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१२६. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१२७. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI सूचना हेर्नुहोस्
१२८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१२९. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१३०. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१३१. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०६-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१३२. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१३३. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१३४. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-१२ सूचना हेर्नुहोस्
१३५. लिलामीको सूचना न‌ं. -२४ - विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
१३६. लिलामीको सूचना नं. -२३, विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
१३७. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
१३८. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
१३९. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०३-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१४०. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१४१. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-०२-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१४२. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
१४३. लिलामिको सूचना -विभाग DRI २०२०-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१४४. लिलामिको सूचना -बुटवल DRI सूचना हेर्नुहोस्