क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. मालबस्तु लिलाम विक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल २०८०।१२।२७ सूचना हेर्नुहोस्
२. सवारी साधनको लिलाम बिक्रिको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी 21 (एक्काइस) दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर २०८०।१२।२१ सूचना हेर्नुहोस्
३. खुल्ला वोलकवोलको माध्यमद्धारा लिलाम विक्रि गर्ने सम्बन्धी २४ घण्टे सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०.१२.१२ सूचना हेर्नुहोस्
४. मालसामान लिलाम विक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको ७ दिने सूचना २०८०।१२।०६ २०८०।१२।०६ सूचना हेर्नुहोस्
५. लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवल २०८०-१२-०१ सूचना हेर्नुहोस्
६. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवल २०८०.११.१७ सूचना हेर्नुहोस्
७. मालवस्तु लिलाम बिक्रीको सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवल २०८०.११.०९ सूचना हेर्नुहोस्
८. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०.११.०८ सूचना हेर्नुहोस्
९. मालसामान लिलाम बिक्रीको सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवल २०८०.११.०४ सूचना हेर्नुहोस्
१०. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवल २०८०।१०।२५ सूचना हेर्नुहोस्
११. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,काेहलपुर सूचना हेर्नुहोस्
१२. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवल २०८०.१०.१७ सूचना हेर्नुहोस्
१३. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,काेहलपुर २०८०.१०.१० सूचना हेर्नुहोस्
१४. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवल २०८०.१०.०३ सूचना हेर्नुहोस्
१५. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०।०९।१९ सूचना हेर्नुहोस्
१६. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवल २०८०.०९.१८ सूचना हेर्नुहोस्
१७. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०।०८।२७ सूचना हेर्नुहोस्
१८. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,इटहरी २०८०-०८-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१९. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,इटहरी २०८०।०८।०५ सूचना हेर्नुहोस्
२०. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०.०८.०१ सूचना हेर्नुहोस्
२१. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग सूचना हेर्नुहोस्
२२. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,इटहरी २०८०-०६-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२३. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,काेहलपुर २०८०-०६-११ सूचना हेर्नुहोस्
२४. सवारी साधन लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान १५ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०.०५.२२ सूचना हेर्नुहोस्
२५. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०.०५.२२ सूचना हेर्नुहोस्
२६. लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,काेहलपुर २०८०-०४-३१ सूचना हेर्नुहोस्
२७. सवारी साधन लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान १५ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०-०४-२४ सूचना हेर्नुहोस्
२८. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०-०४-२४ सूचना हेर्नुहोस्
२९. लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,इटहरी २०८०।०४।११ सूचना हेर्नुहोस्
३०. सवारी साधन लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान १५ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग सूचना हेर्नुहोस्
३१. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान विभाग २०८०-०४-०५ सूचना हेर्नुहोस्
३२. लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवल २०८०।०३।२७ सूचना हेर्नुहोस्
३३. सवारी साधन लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान २१ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैया सूचना हेर्नुहोस्
३४. सवारी साधन लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान २१ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैया २०८०।०३।१९ सूचना हेर्नुहोस्
३५. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैया २०८०-०२-२५ सूचना हेर्नुहोस्
३६. मालसामान लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,काेहलपुर २०८०।०२।०२ सूचना हेर्नुहोस्
३७. लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान ७ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय,इटहरी २०८०-०१-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३८. लिलाम विक्रिको सिलवन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बनधी १५ दिने सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैया, बारा २०८०।०१।२५ सूचना हेर्नुहोस्
३९. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल २०८०-०१-०८ सूचना हेर्नुहोस्
४०. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी १५ दिने सूचना सूचना नं. – १३ राजस्व अनुसन्धान विभाग २०७९-१२-३० सूचना हेर्नुहोस्
४१. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी ७ दिने सूचना सूचना नं. – १२ राजस्व अनुसन्धान विभाग २०७९-१२-३० सूचना हेर्नुहोस्
४२. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना राजस्व अनुसन्धान कार्यालय रुपन्देही २०७९।१२।१० सूचना हेर्नुहोस्
४३. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी ७ दिने सूचना---- सूचना नं. – ११ राजस्व अनुसन्धान विभाग २०७९।१२।१० सूचना हेर्नुहोस्
४४. मालसामान लिलामी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर २०७९।१२।०६ सूचना हेर्नुहोस्
४५. सवारी साधन लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी १५ दिने सूचना- सूचना नं. – १० राजस्व अनुसन्धान विभाग सूचना हेर्नुहोस्
४६. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी ७ दिने सूचना सूचना नं. – ९ राजस्व अनुसन्धान विभाग सूचना हेर्नुहोस्
४७. लिलामी - रा.अ. का, बुटवल राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल सूचना हेर्नुहोस्
४८. राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल DRI २०२३-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
४९. राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया DRI २०२३-०२-०८ सूचना हेर्नुहोस्
५०. लिलामी - रा.अ.विभाग हरिहरभवन DRI सूचना हेर्नुहोस्
५१. लिलाम - कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
५२. लिलाम - बुटवल DRI २०२३-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
५३. लिलाम - कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
५४. लिलाम - बुटवल DRI सूचना हेर्नुहोस्
५५. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२३-०१-२० सूचना हेर्नुहोस्
५६. लिलाम - बुटवल DRI २०२३-०१-१० सूचना हेर्नुहोस्
५७. लिलामी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल DRI २०२२-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
५८. लिलामी राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-१२-११ सूचना हेर्नुहोस्
५९. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-११-३० सूचना हेर्नुहोस्
६०. लिलामको सूचना - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-११-१७ सूचना हेर्नुहोस्
६१. राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया DRI २०२२-११-१६ सूचना हेर्नुहोस्
६२. लिलामी - कोहलपुर DRI २०२२-११-०४ सूचना हेर्नुहोस्
६३. लिलामी - रा.अ.विभाग हरिहरभवन DRI २०२२-११-०२ सूचना हेर्नुहोस्
६४. लिलामी - रा.अ.विभाग हरिहरभवन DRI २०२२-१०-१३ सूचना हेर्नुहोस्
६५. लिलामी - पथलैया DRI २०२२-०९-२२ सूचना हेर्नुहोस्
६६. लिलामी - बुटवल DRI २०२२-०९-१३ सूचना हेर्नुहोस्
६७. लिलामी - रा.अ.विभाग हरिहरभवन DRI २०२२-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
६८. लिलामी - ईटहरी DRI २०२२-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
६९. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०९-०१ सूचना हेर्नुहोस्
७०. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०८-२९ सूचना हेर्नुहोस्
७१. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०८-२५ सूचना हेर्नुहोस्
७२. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०८-२४ सूचना हेर्नुहोस्
७३. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०८-१६ सूचना हेर्नुहोस्
७४. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०८-१६ सूचना हेर्नुहोस्
७५. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०८-०४ सूचना हेर्नुहोस्
७६. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०७-२९ सूचना हेर्नुहोस्
७७. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०७-१९ सूचना हेर्नुहोस्
७८. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०७-०७ सूचना हेर्नुहोस्
७९. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०६-२७ सूचना हेर्नुहोस्
८०. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०६-१६ सूचना हेर्नुहोस्
८१. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०६-०९ सूचना हेर्नुहोस्
८२. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
८३. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०६-०१ सूचना हेर्नुहोस्
८४. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०५-३० सूचना हेर्नुहोस्
८५. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
८६. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०५-२४ सूचना हेर्नुहोस्
८७. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०५-१९ सूचना हेर्नुहोस्
८८. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०५-०८ सूचना हेर्नुहोस्
८९. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०५-०२ सूचना हेर्नुहोस्
९०. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०४-२९ सूचना हेर्नुहोस्
९१. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०४-२० सूचना हेर्नुहोस्
९२. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०४-०५ सूचना हेर्नुहोस्
९३. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०३-३० सूचना हेर्नुहोस्
९४. लिलाम - कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
९५. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०३-२१ सूचना हेर्नुहोस्
९६. लिलाम - पथलैया DRI २०२२-०३-२० सूचना हेर्नुहोस्
९७. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०२-२५ सूचना हेर्नुहोस्
९८. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०२-०६ सूचना हेर्नुहोस्
९९. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०१-२५ सूचना हेर्नुहोस्
१००. लिलाम - पथलैया DRI २०२२-०१-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१०१. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०१-०५ सूचना हेर्नुहोस्
१०२. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२१-१२-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१०३. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-१२-२२ सूचना हेर्नुहोस्
१०४. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२१-१२-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१०५. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-११-२२ सूचना हेर्नुहोस्
१०६. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२१-११-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१०७. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-१०-२५ सूचना हेर्नुहोस्
१०८. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-१०-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१०९. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२१-१०-२२ सूचना हेर्नुहोस्
११०. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-१०-०४ सूचना हेर्नुहोस्
१११. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
११२. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-०९-२३ सूचना हेर्नुहोस्
११३. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-०९-२१ सूचना हेर्नुहोस्
११४. विभिन्न मसलन्द तथा कार्यालय सामानहरुको आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना dri सूचना हेर्नुहोस्
११५. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना, कोहलपुर dri २०२१-०९-१२ सूचना हेर्नुहोस्
११६. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्याल पथलैया dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
११७. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
११८. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
११९. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान बिभाग dri २०२१-०९-०८ सूचना हेर्नुहोस्
१२०. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी dri २०२१-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१२१. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-०९-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१२२. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२१-०८-३१ सूचना हेर्नुहोस्
१२३. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०८-२० सूचना हेर्नुहोस्
१२४. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२१-०८-१९ सूचना हेर्नुहोस्
१२५. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०८-१३ सूचना हेर्नुहोस्
१२६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०८-१२ सूचना हेर्नुहोस्
१२७. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०८-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१२८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०७-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१२९. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१३०. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०७-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१३१. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१३२. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०७-०६ सूचना हेर्नुहोस्
१३३. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१३४. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१३५. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०६-०८ सूचना हेर्नुहोस्
१३६. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०४-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१३७. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०४-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१३८. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१३९. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०३-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१४०. लिलामीको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
१४१. लिलामीको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
१४२. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१४३. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२१-०२-१० सूचना हेर्नुहोस्
१४४. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१४५. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१४६. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१४७. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१४८. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२१-०१-११ सूचना हेर्नुहोस्
१४९. प्रेस विज्ञप्ती २०७७-०९-२४ DRI २०२१-०१-०८ सूचना हेर्नुहोस्
१५०. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१२-३० सूचना हेर्नुहोस्
१५१. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-१२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१५२. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१५३. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१५४. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१५५. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१५६. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल dri २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१५७. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१५८. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-१२-०४ सूचना हेर्नुहोस्
१५९. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-११-२७ सूचना हेर्नुहोस्
१६०. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-११-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१६१. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-११-०५ सूचना हेर्नुहोस्
१६२. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-११-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१६३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१६४. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-१०-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१६५. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१६६. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-१०-०४ सूचना हेर्नुहोस्
१६७. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-०८-११ सूचना हेर्नुहोस्
१६८. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१६९. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१७०. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१७१. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१७२. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१७३. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१७४. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१७५. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१७६. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI सूचना हेर्नुहोस्
१७७. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१७८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१७९. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१८०. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०६-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१८१. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१८२. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१८३. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-१२ सूचना हेर्नुहोस्
१८४. लिलामीको सूचना न‌ं. -२४ - विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
१८५. लिलामीको सूचना नं. -२३, विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
१८६. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
१८७. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
१८८. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०३-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१८९. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१९०. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-०२-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१९१. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
१९२. लिलामिको सूचना -विभाग DRI २०२०-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१९३. लिलामिको सूचना -बुटवल DRI सूचना हेर्नुहोस्