क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२१-०९-१५ सूचना हेर्नुहोस्
२. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना, कोहलपुर dri २०२१-०९-१२ सूचना हेर्नुहोस्
३. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्याल पथलैया dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
४. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
५. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
६. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान बिभाग dri २०२१-०९-०८ सूचना हेर्नुहोस्
७. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी dri २०२१-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
८. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-०९-०१ सूचना हेर्नुहोस्
९. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२१-०८-३१ सूचना हेर्नुहोस्
१०. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०८-२० सूचना हेर्नुहोस्
११. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२१-०८-१९ सूचना हेर्नुहोस्
१२. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०८-१३ सूचना हेर्नुहोस्
१३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०८-१२ सूचना हेर्नुहोस्
१४. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०८-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१५. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०७-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१६. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१७. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०७-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१८. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१९. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०७-०६ सूचना हेर्नुहोस्
२०. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
२१. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
२२. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०६-०८ सूचना हेर्नुहोस्
२३. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०४-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२४. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०४-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२५. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
२६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०३-०९ सूचना हेर्नुहोस्
२७. लिलामीको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
२८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
२९. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
३०. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२१-०२-१० सूचना हेर्नुहोस्
३१. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
३२. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
३३. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
३४. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
३५. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२१-०१-११ सूचना हेर्नुहोस्
३६. प्रेस विज्ञप्ती २०७७-०९-२४ DRI २०२१-०१-०८ सूचना हेर्नुहोस्
३७. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१२-३० सूचना हेर्नुहोस्
३८. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-१२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
३९. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
४०. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
४१. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
४२. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
४३. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल dri २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
४४. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
४५. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-१२-०४ सूचना हेर्नुहोस्
४६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-११-२७ सूचना हेर्नुहोस्
४७. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-११-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-११-०५ सूचना हेर्नुहोस्
४९. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-११-०३ सूचना हेर्नुहोस्
५०. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-२९ सूचना हेर्नुहोस्
५१. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-१०-१५ सूचना हेर्नुहोस्
५२. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-०९ सूचना हेर्नुहोस्
५३. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-१०-०४ सूचना हेर्नुहोस्
५४. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-०८-११ सूचना हेर्नुहोस्
५५. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
५६. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
५७. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५८. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
५९. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
६०. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
६१. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
६२. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
६३. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI सूचना हेर्नुहोस्
६४. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
६५. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
६६. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
६७. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०६-१८ सूचना हेर्नुहोस्
६८. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
६९. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
७०. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-१२ सूचना हेर्नुहोस्
७१. लिलामीको सूचना न‌ं. -२४ - विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
७२. लिलामीको सूचना नं. -२३, विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
७३. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
७४. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
७५. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०३-०३ सूचना हेर्नुहोस्
७६. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
७७. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-०२-२६ सूचना हेर्नुहोस्
७८. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
७९. लिलामिको सूचना -विभाग DRI २०२०-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
८०. लिलामिको सूचना -बुटवल DRI सूचना हेर्नुहोस्
८१. लिलामिको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
८२. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्
८३. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI सूचना हेर्नुहोस्
८४. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्