क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०४-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०३-०९ सूचना हेर्नुहोस्
४. लिलामीको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
५. लिलामीको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
७. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२१-०२-१० सूचना हेर्नुहोस्
८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
९. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१०. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
११. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१२. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२१-०१-११ सूचना हेर्नुहोस्
१३. प्रेस विज्ञप्ती २०७७-०९-२४ DRI २०२१-०१-०८ सूचना हेर्नुहोस्
१४. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१२-३० सूचना हेर्नुहोस्
१५. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-१२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१६. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१७. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१९. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
२०. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल dri २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
२१. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
२२. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-१२-०४ सूचना हेर्नुहोस्
२३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-११-२७ सूचना हेर्नुहोस्
२४. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-११-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२५. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-११-०५ सूचना हेर्नुहोस्
२६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-११-०३ सूचना हेर्नुहोस्
२७. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-२९ सूचना हेर्नुहोस्
२८. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-१०-१५ सूचना हेर्नुहोस्
२९. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-०९ सूचना हेर्नुहोस्
३०. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-१०-०४ सूचना हेर्नुहोस्
३१. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-०८-११ सूचना हेर्नुहोस्
३२. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
३३. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
३४. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३५. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
३६. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
३७. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
३८. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
३९. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
४०. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI सूचना हेर्नुहोस्
४१. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
४२. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
४३. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
४४. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०६-१८ सूचना हेर्नुहोस्
४५. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
४६. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
४७. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-१२ सूचना हेर्नुहोस्
४८. लिलामीको सूचना न‌ं. -२४ - विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
४९. लिलामीको सूचना नं. -२३, विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
५०. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
५१. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
५२. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०३-०३ सूचना हेर्नुहोस्
५३. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
५४. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-०२-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५५. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
५६. लिलामिको सूचना -विभाग DRI २०२०-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
५७. लिलामिको सूचना -बुटवल DRI सूचना हेर्नुहोस्
५८. लिलामिको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
५९. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्
६०. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI सूचना हेर्नुहोस्
६१. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्