क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. लिलामी - पथलैया DRI २०२२-०९-२२ सूचना हेर्नुहोस्
२. लिलामी - बुटवल DRI २०२२-०९-१३ सूचना हेर्नुहोस्
३. लिलामी - रा.अ.विभाग हरिहरभवन DRI २०२२-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
४. लिलामी - ईटहरी DRI २०२२-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
५. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०९-०१ सूचना हेर्नुहोस्
६. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०८-२९ सूचना हेर्नुहोस्
७. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०८-२५ सूचना हेर्नुहोस्
८. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०८-२४ सूचना हेर्नुहोस्
९. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०८-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१०. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०८-१६ सूचना हेर्नुहोस्
११. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०८-०४ सूचना हेर्नुहोस्
१२. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०७-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१३. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०७-१९ सूचना हेर्नुहोस्
१४. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०७-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१५. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०६-२७ सूचना हेर्नुहोस्
१६. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०६-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१७. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०६-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१८. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
१९. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०६-०१ सूचना हेर्नुहोस्
२०. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०५-३० सूचना हेर्नुहोस्
२१. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२२. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०५-२४ सूचना हेर्नुहोस्
२३. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०५-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२४. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०५-०८ सूचना हेर्नुहोस्
२५. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०५-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२६. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०४-२९ सूचना हेर्नुहोस्
२७. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०४-२० सूचना हेर्नुहोस्
२८. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२२-०४-०५ सूचना हेर्नुहोस्
२९. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०३-३० सूचना हेर्नुहोस्
३०. लिलाम - कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
३१. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०३-२१ सूचना हेर्नुहोस्
३२. लिलाम - पथलैया DRI २०२२-०३-२० सूचना हेर्नुहोस्
३३. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२२-०२-२५ सूचना हेर्नुहोस्
३४. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०२-०६ सूचना हेर्नुहोस्
३५. लिलाम - ईटहरी DRI २०२२-०१-२५ सूचना हेर्नुहोस्
३६. लिलाम - पथलैया DRI २०२२-०१-२४ सूचना हेर्नुहोस्
३७. लिलाम - बुटवल DRI २०२२-०१-०५ सूचना हेर्नुहोस्
३८. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२१-१२-२४ सूचना हेर्नुहोस्
३९. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-१२-२२ सूचना हेर्नुहोस्
४०. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२१-१२-०३ सूचना हेर्नुहोस्
४१. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-११-२२ सूचना हेर्नुहोस्
४२. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI २०२१-११-०९ सूचना हेर्नुहोस्
४३. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-१०-२५ सूचना हेर्नुहोस्
४४. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-१०-२४ सूचना हेर्नुहोस्
४५. लिलाम - कोहलपुर DRI २०२१-१०-२२ सूचना हेर्नुहोस्
४६. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-१०-०४ सूचना हेर्नुहोस्
४७. लिलाम - राजस्व अनुसन्धान विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
४८. लिलाम - ईटहरी DRI २०२१-०९-२३ सूचना हेर्नुहोस्
४९. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-०९-२१ सूचना हेर्नुहोस्
५०. विभिन्न मसलन्द तथा कार्यालय सामानहरुको आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना dri सूचना हेर्नुहोस्
५१. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना, कोहलपुर dri २०२१-०९-१२ सूचना हेर्नुहोस्
५२. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्याल पथलैया dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
५३. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
५४. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२१-०९-०९ सूचना हेर्नुहोस्
५५. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान बिभाग dri २०२१-०९-०८ सूचना हेर्नुहोस्
५६. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी dri २०२१-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
५७. लिलाम - बुटवल DRI २०२१-०९-०१ सूचना हेर्नुहोस्
५८. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२१-०८-३१ सूचना हेर्नुहोस्
५९. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०८-२० सूचना हेर्नुहोस्
६०. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२१-०८-१९ सूचना हेर्नुहोस्
६१. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०८-१३ सूचना हेर्नुहोस्
६२. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०८-१२ सूचना हेर्नुहोस्
६३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०८-०३ सूचना हेर्नुहोस्
६४. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०७-२८ सूचना हेर्नुहोस्
६५. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
६६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०७-१८ सूचना हेर्नुहोस्
६७. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
६८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०७-०६ सूचना हेर्नुहोस्
६९. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
७०. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
७१. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०६-०८ सूचना हेर्नुहोस्
७२. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०४-२६ सूचना हेर्नुहोस्
७३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०४-०२ सूचना हेर्नुहोस्
७४. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२१-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
७५. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०३-०९ सूचना हेर्नुहोस्
७६. लिलामीको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
७७. लिलामीको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
७८. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२१-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
७९. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२१-०२-१० सूचना हेर्नुहोस्
८०. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
८१. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
८२. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
८३. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
८४. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२१-०१-११ सूचना हेर्नुहोस्
८५. प्रेस विज्ञप्ती २०७७-०९-२४ DRI २०२१-०१-०८ सूचना हेर्नुहोस्
८६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१२-३० सूचना हेर्नुहोस्
८७. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-१२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
८८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
८९. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
९०. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-१२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
९१. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
९२. लिलामीको सूचना - राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल dri २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
९३. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
९४. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-१२-०४ सूचना हेर्नुहोस्
९५. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-११-२७ सूचना हेर्नुहोस्
९६. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-११-२६ सूचना हेर्नुहोस्
९७. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-११-०५ सूचना हेर्नुहोस्
९८. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-११-०३ सूचना हेर्नुहोस्
९९. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१००. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-१०-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१०१. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-१०-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१०२. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-१०-०४ सूचना हेर्नुहोस्
१०३. मालसामान लिलाम बिक्रिको सिलबन्दी बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना dri २०२०-०८-११ सूचना हेर्नुहोस्
१०४. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१०५. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
१०६. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१०७. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१०८. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-२४ सूचना हेर्नुहोस्
१०९. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०७-१४ सूचना हेर्नुहोस्
११०. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१११. जिन्सी सामानको लिलामी सूचना -विभाग DRI २०२०-०७-०१ सूचना हेर्नुहोस्
११२. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI सूचना हेर्नुहोस्
११३. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
११४. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
११५. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-२८ सूचना हेर्नुहोस्
११६. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०६-१८ सूचना हेर्नुहोस्
११७. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
११८. लिलामीको सूचना -विभाग DRI २०२०-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
११९. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०६-१२ सूचना हेर्नुहोस्
१२०. लिलामीको सूचना न‌ं. -२४ - विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
१२१. लिलामीको सूचना नं. -२३, विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
१२२. लिलामीको सूचना -पथलैया DRI २०२०-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
१२३. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI सूचना हेर्नुहोस्
१२४. लिलामीको सूचना -बुटवल Suresh Basaula २०२०-०३-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१२५. लिलामीको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१२६. लिलामीको सूचना -बुटवल DRI २०२०-०२-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१२७. लिलामीको सूचना -कोहलपुर DRI २०२०-०२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
१२८. लिलामिको सूचना -विभाग DRI २०२०-०२-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१२९. लिलामिको सूचना -बुटवल DRI सूचना हेर्नुहोस्
१३०. लिलामिको सूचना -विभाग DRI सूचना हेर्नुहोस्
१३१. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्
१३२. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI सूचना हेर्नुहोस्
१३३. लिलामिको सूचना -ईटहरी DRI २०२०-०२-०९ सूचना हेर्नुहोस्