क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. विदेशी-विनिमय-नियमित-गर्ने-ऐन-२०१९ डाउनलोड २०२०-०६-२२ डाउनलोड
२. सुराकी खर्च मापदण्ड कार्यविधि—२०७३ डाउनलोड २०१९-१२-१८ डाउनलोड
३. राजस्व अनुसन्धान विभागको नागरिक वडापत्र डाउनलोड २०१९-१२-१८ डाउनलोड
४. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, डाउनलोड २०१९-१२-१८ डाउनलोड
५. सुराकी खर्च परिचालन कार्य विधि – २०६८ डाउनलोड २०१९-१२-१८ डाउनलोड
६. रा.अ.वि.र मातहत कार्यरत कर्मचारीहरुको आचार संहिता डाउनलोड २०१९-१२-१८ डाउनलोड
७. ब्यापारिक वस्तुको आ.ओसार पसार नियमन निर्देशिका,०६५ डाउनलोड २०१९-१२-१८ डाउनलोड
८. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरु, २०२० डाउनलोड २०१९-१२-१८ डाउनलोड