Published Date : 2019-12-20

सि.नं.

कार्यहरु

सम्बन्धित शाखा

जिम्मेवार पदाधिकारी

आवश्यक कागजात

समय

गुनासो सुन्ने अधिकारी

१.

 सुराकी/सुचना संकलन सम्बन्धी कार्य  

- उजुरी निवेदन
- फोन/फ्याक्स वाट प्राप्त  सुचना
- अन्य निकायवाट प्राप्त  सुचना
- अनुसन्धानवाट प्राप्त सुचना
- कन्ट्रोलरुमवाट प्राप्त   सुचना
- अन्य

 कन्ट्रोल रुम

महानिर्देशक /
उप-महानिर्देशक

निवेदन, इमेल, फ्याक्स तथा
फोन गरेको पुष्टि हुने प्रमाण

 निरन्तर 

महानिर्देशक /

उप-महानिर्देशक

२.

गस्ती परिचालन गर्ने

- नियमित/आक्समिक
- राजमार्ग गस्ती
- द्रुत गस्ती

 अनुसन्धान शाखाहरु 

अनुसन्धान शाखाका निर्देशकहरु

प्राप्त सुचनाहरु

 


आवश्यकतानुसार
‍‌‍+ निरन्तर

उप-महानिर्देशक

३.

 बजार अनुगमन
- शंकास्पद कारोवार
   स्थलको भ्रमण

अनुसन्धान शाखाहरु

निर्देशकहरु

प्राप्त सुचनाहरु

निरन्तर

''

४.

कर तथा गैर राजस्व चुहावट विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने

- शंकास्पद क्षेत्रमा छापा  मार्ने
- राजमार्ग क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गर्ने
- यात्रु बसमा निगरानी राख्ने
- अभियुक्तको वयान गराउने
- धरौटी माग गर्ने
- जिल्ला सरकारी वकील  कार्यालयको राय
  माग  गर्ने
- मुद्दा दायर गर्ने

अनुसन्धान शाखाहरु

कानुन शाखा

निर्देशकहरु

 जिल्ला न्यायाधिवक्ता

आवश्यकतानुसार

निरन्तर

''

५.

विदेशी विनिमय नियमन सम्बन्धी कार्य

- अभियुक्तको हकमा  गराउने, धरौटी माग
   गर्ने
- जिल्ला सरकारी वकील  कार्यालयको राय
   माग  गर्ने
- मुद्दा दायर गर्ने

कानुन शाखा

जिल्ला न्यायाधिवक्ता

 

प्रचलन कानुन बमोजिम

''

६.

लिलाम सम्बन्धी कार्य

- प्रत्येक शुक्रवार  मुल्याङकन  समितिको
  बैठक राख्ने
- लिलाम सम्बन्धी सुचना  प्रकाशन गर्ने
- सुचना विभागको web site मा समेत राख्ने
- लिलाम सकार्ने व्यक्तीले ७ दिन भित्र  
  समान नउठाएमा धरौटी  रकम जफत गर्ने

प्रशासन शाखा /
मुद्दा शाखा

निर्देशक

फर्म भ्याट तथा अन्त
शुल्कमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, कर चुक्ता
प्रमाणपत्र, प्रतिनिधी तोकेको
पत्र, फर्म दर्ता तथा नविकरण, बैंक भौचर

नियमानुसार

''

७.

मुद्दा सम्बन्धी कार्य

भन्सार चोरी पैठारीको समान कब्जामा लिने
- वयान गराउने, मुद्दा दर्ता गर्ने  र फैसला गर्ने

अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखा -१

निर्देशक

आवश्यक्तानुसार

भन्सार ऐन, २०४६, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम

''

८.

धरौटी सम्बन्धी कार्य

लेखा शाखा

लेखा प्रमुख

निवेदन, रसिदको सक्कल प्रति

२ दिन

''

९.

भ्रष्टाचार विरुद्ध परेका उजुरीहरुको छानविन

प्रशासन शाखा

निर्देशक

-

प्राप्त भए अनुसार

''

१०.

अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन

प्रशासन शाखा

निर्देशक

-

चौमासिक

महानिर्देशक /

उप-महानिर्देशक

११.

प्रचार/प्रसार तथा जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन

प्रशासन + अनुसन्धान शाखा

निर्देशक

-

आवश्यक्तानुसार

''

१२.

सुराकी खर्च तथा सुराकी पुरस्कार सम्बन्धी

प्रशासन + अनुसन्धान  + लेखा शाखा

प्रशासन +  लेखा + अनुसन्धान  निर्देशकहरु

निवेदन दर्ता भएको हुनु पर्ने इमेल तथा फ्याक्सवाट जानकरी गराएको भए सो पुष्टि हुनुपर्ने

७ दिन

''

१३.

सूचनाको हक अन्तर्गत पर्न आएका निवेदन उपर कारवाही गर्ने

प्रशासन

सूचना अधिकारी

निवेदन र नागरिताको प्रतिलिपि

प्रचलित कानून बमोजिम

महानिर्देशक