नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

राजस्व अनुसन्धान विभाग

हरिहरभवन, ललितपुर

"जनतालाई सम्मान र सेवा: सुशासनलाई टेवा"

प्रयोग गर्ने कानुनहरु

राजस्व अनुसन्धान विभागले कार्यसम्पादनका क्रममा प्रयोग गर्ने कानुनहरु:

  • राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) एेन, २०५२
  • राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०
  • विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) एेन,२०१९
  • विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमावली,२०२०
  • मूल्य अभिवृद्धि कर एेन,२०५२
  • मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली,२०५३
  • भन्सार एेन,२०६४
  • भन्सार नियमावली,२०६४
  • अन्त:शुल्क एेन,२०५८
  • अन्त:शुल्क नियमावली,२०५९